klik hier om een exemplaar te downloaden

Algemene voorwaarden Sportstudio S.P.A.

Artikel 1  Aanmelding en lidmaatschap

Een lid kan zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en te overhandigen op de trainingslocatie. Het lidmaatschap gaat in op de datum zoals vermeld op het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en is bij inschrijving verschuldigd. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het abonnement biedt.

Artikel 2  Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

2.1          Een lidmaatschap bij Sportstudio S.P.A. B.V. kan op elk gewenst moment ingaan en heeft altijd een minimale duur van een half jaar.

2.2          Nadat het lid een overeenkomst is aangegaan beschikt het lid over een herroepingstermijn van 14 dagen. Om van dit recht gebruik te maken dient het lid een opzegformulier in te vullen.

2.3          Indien de wederpartij heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt hij Sportstudio S.P.A. B.V. door ondertekening van de doorlopende SEPA-machtiging, de machtiging voor het incasseren van de abonnementsgelden en/of de eventuele eenmalig te incasseren gelden.

2.4          De overeenkomst dient te worden beëindigd via een opzegformulier of door schriftelijke opzegging. Tegen het einde van het lopende lidmaatschapstermijn kan het lid opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van een maand.

2.5          Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, volgt een verzoek het verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen. Toegang tot de groepslessen wordt geweigerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien na deze periode van twee weken het lid in gebreke is gebleven, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven voor rekening van het lid.

2.6          Sportstudio S.P.A. B.V. behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren/wijzigen. Tenminste één maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Het lid heeft dan één maand de tijd om de overeenkomst op te zeggen. Indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voorvloeiend uit de wet geldt dit recht niet.

Artikel 3  Openingstijden

3.1          Sportstudio S.P.A. B.V. behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.  Indien deze wijzigen, zal de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie binnen het sportcentrum en de website. Indien de wederpartij zich hiermee niet kan verenigen, dient hij het abonnement conform artikel 2.2. op te zeggen.

3.2          Op officiële en erkende feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, is Sportstudio S.P.A. B.V. gerechtigd gesloten te zijn, zonder dat dit zal leiden tot restitutie of vermindering van abonnementskosten.

3.3          Sportstudio S.P.A. B.V. is gerechtigd om in de maanden juli & augustus een ‘zomerrooster’ in te stellen, zonder dat dit zal leiden tot restitutie of vermindering van abonnementskosten.

3.4          In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Sportstudio S.P.A. B.V. geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Sportstudio S.P.A. B.V. ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten lidmaatschapsovereenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen vergoeding van de dor de wederpartij geleden schade op Sportstudio S.P.A. B.V. verhalen en zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van abonnementsgelden. Onder overmacht dienen mede te worden verstaan: storingen in elektriciteitsvoorzieningen en verwarming, noodzakelijke reparatie en verbouwing aan de locatie, ziekte van de instructeur enz.

Artikel 4  Groepslessen

Indien een lid zich uiterlijk 24 uur voor de les afmeldt, behoudt hij/zij het recht op de les. Deze kan worden ingehaald op een ander tijdstip, in overleg met Sportstudio S.P.A. B.V. Het lesrooster staat vermeld op de website. Sportstudio S.P.A. B.V. behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5  Risico en aansprakelijkheid

5.1          Het volgen van een groepsles of activiteit is geheel voor eigen risico van het lid. Medewerkers en bestuur van Sportstudio S.P.A. B.V. zijn niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. Evenmin zijn medewerkers en bestuur aansprakelijk voor diefstal van eigendommen.

5.2          De wederpartij verklaart door inschrijving dat hij/zij uitsluitend voor eigen risico sportonderricht zal ontvangen en afstand te doen van alle rechten tot indienen van schadeclaims jegens Sportstudio S.P.A. B.V.

Artikel 6  Instructies en huisregels

Lid dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen en de instructies van de medewerkers van Sportstudio S.P.A. B.V. op te volgen. De huisregels zijn vermeld in de zaal en op de website. Sportstudio S.P.A. B.V. behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, dit naar oordeel van het bestuur, de lidmaatschapsovereenkomst te ontbinden. De contributie voor de op grond van dit artikel voortgekomen ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode is als schadevergoeding verschuldigd door het lid.

Artikel 7  Klachtenbehandeling

In geval van klachten met betrekking tot de diensten van Sportstudio S.P.A. B.V. kan het lid een klachtenmail sturen naar welkom@sportstudiospa.nl met een duidelijke omschrijving van de klacht.

Artikel 8  Omgaan persoonsgegevens

Sportstudio S.P.A. B.V. zal de door u verstrekte gegevens met de grootst mogelijke zorg bewaken. Zie hiervoor onze Privacy Statement.  De gegevens kunnen worden gebruikt voor het personaliseren van de training op verzoek van en in overleg met het lid. Verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden in communicatie naar leden.

Artikel 9  Slotbepalingen

9.1          Door zijn inschrijving verklaart de wederpartij de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportstudio S.P.A. B.V.  te kennen en te accepteren, te allen tijde kunt u deze terugvinden op de website van Sportstudio S.P.A. B.V.

9.2          Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Sportstudio S.P.A. B.V. is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor in de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.